دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
كميسيون كارگري

شرح وظايف كميسيون كارگري شوراي تامين استان

1- هماهنگ نمودن كليه ارگانهاي ذيربط و تبيين حدود و وظايف هر يك از آنها در رابطه با مسائل سياسي و امنيتي مراكز كارگري استان .

2- تصميم گيري هماهنگ در زمينه هاي سياسي و امنيتي مسائل كارگري در حدود اختيارات

3- بحث و تبادل نظر درمورد مديران كارخانجات و ارجاع آن به كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

4- مشاوره و راهنمايي مسئولين ذيربط

5- ارائه پيشنهاد جهت تصميم گيري درمورد شيوه برخورد با اعتصابات و تشنجات در مقاطع مختلف زماني

6- بررسي و تحليل نارضايتي ها ، معضلات كارخانجات استان و انعكاس آن به مسئولين از طريق كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

7- هماهنگ نمودن سياستهاي كلي دولت در شرايط مختلف در برخورد با مسائل كارگري در منطقه

8- هماهنگي در موارد فوق در كليه شهرستانها توسط شوراي تامين استان

9- جمع آوري تخلفات امور قوق و پيگيري آنها از طريق كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

* رئيس جلسه: معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي

* جانشين و دبير جلسه: مديركل محترم دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري

* اعضاء ثابت جلسه بر اساس آئين نامه شوراي امنيت كشور عبارتند از:

1- مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

2- مديركل محترم اداره اطلاعات استان

3- فرماندهي محترم انتظامي استان

4- دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان

5- رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

6- دبير محترم اجرائي خانه كارگر استان

* ساير مدعوين به جلسه با توجه به ضرورت عبارتند از :

1- مديركل محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري

2- رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه استان

3- مديركل محترم دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري

4- مديركل محترم تامين اجتماعي استان

5- مديركل محترم امور مالياتي استان

6- مديركل محترم امور اقتصادي و دارائي استان

7- مديركل محترم حفاظت محيط زيست استان

8- دبير محترم كميسيون هماهنگي بانك هاي استان

9- مديرعامل محترم شركت شهرك هاي صنعتي استان

10- رئيس محترم سازمان جهادكشاورزي استان

11- رئيس محترم هيئت مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان

جلسات اين كميسيون با تنظيم دعوتنامه براي اعضاء از سوي مديركل محترم سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري و با تأييد معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي بصورت ماهيانه و يا در صورت لزوم بصورت فوق العاده در استانداري و يا در محل يكي از فرمانداري هاي استان تشكيل مي گردد.

* وظايف و اهداف كميسيون :

1- رصد فضاي توليدي استان و شناسايي مشكلات موجود واحدهاي توليدي و صنعتي در حد اختيارات

2- تصميم گيري هماهنگ در زمينه هاي سياسي، امنيتي مسايل كارگري حوزه توليد استان

* بر اساس اهداف فوق الذكر دبيرخانه كميسيون كارگري استان برنامه هاي عملياتي ذيل را پيش بيني و اجرا مي نمايد:

1- تشكيل جلسات كميسيون و پيگيري مصوبات آن تا حصول نتيجه

2- بازديد از برخي شركت هاي توليدي و صنعتي استان جهت پيگيري مسايل و مشكلات موجود

3- شناسايي واحدهاي توليدي مشكل دار و عوامل موثر در ايجاد بحران و تنش هاي كارگري و پيگيري مسايل

4- رصد چگونگي فعاليت كميسيون متناظر در شهرستان هاي تابعه و در صورت لزوم تشكيل جلسات مشترك استان و شهرستان

5- جمعبندي و پردازش اخبار و گزارشات اعتراضات و اعتصابات كارگري استان

 
1395/10/26
Powered by DorsaPortal