دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
كميسيون دانشجويي

شرح وظايف كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان

1- بررسي و پيش بيني زمينه هاي وقوع تحركات و بحرانهاي سياسي ، امنيتي و صنفي - رفاهي دانشجويي و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه به شوراي تامين استان و نيز دستگاههاي ذيربط .

2- ايجاد هماهنگي در ميان كليه نهادها و دستگاههاي ذيربط درخصوص مسائل و بحرانهاي سياسي ، امنيتي و صنفي رفاهي محيط هاي دانشجويي بر اساس مصوبات شوراي تامين استان و وظايف ذاتي دستگاههاي مربوطه .

3- اتخاذ تصميم و اجراي آن در چارچوب مصوبات شوراي امنيت كشور و شوراي تامين استان به كميسيون مذكور تفويض اختيار نموده باشد .

اعضاي كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان شامل افراد زير مي باشند:

1-12- استانداري (معاون سياسي- رئيس كميسيون)

2-12- رئيس يكي از دانشگاه هاي مربوط به وزارت علوم تحقيقات و فناوري در استان به انتخاب وزير مربوطه

3-12- رئيس يكي از دانشگاه هاي مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان به انتخاب وزير مربوطه.

4-12- رئيس يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان به انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

5-12- دادستان استان(نماينده دادستان)

6-12- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان( نماينده فرمانده)

7-12- اداره كل اطلاعات(معاون)

8-12- نيروي انتظامي (معاون اطلاعات)

9-12-يكي از مسئولين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان به انتخاب رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

تبصره 1: حسب مورد از فرماندار و رؤساي ديگر مراكز دانشگاهي استان نيز جهت شركت در جلسه كميسيون دانشجويي شوراي تامين دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره 2: دبير كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان مديركل سياسي استانداري مربوطه مي باشد.

ماده 13: جلسات كميسيون دانشجويي شوراي تامين در استان ها بصورت ماهيانه( و حسب مورد به صورت فوق العاده و با لحاظ يكي از شرايط ذيل) برگزار مي شود:

الف- درخواست شوراي تامين استان

ب- درخواست يكي از اعضاء كميسيون دانشجويي شتا

ج- درخواست دبيرخانه كميسيون دانشجويي شتا

دبيرخانه كميسيون دانشجويي در اداره كل سياسي استانداري مربوطه مستقر و داراي وظايف ذيل است:

1-پيگيري امور جاري و نيز برنامه ريزي براي برگزاري جلسات كميسيون و تهيه و ارسال صورتجلسه براي اعضاء و دبيرخانه كميسيون دانشجويي شاك.

2-پيگيري مسائل سياسي، امنيتي و مشكلات صنفي- رفاهي مراكز دانشجويي استان و اقدامات مقتضي در راستاي مصوبات شوراي تامين استان و كميسيون دانشجويي شوراي مذكور.

3-اخذ و پردازش اطلاعات و اخبار محيط هاي دانشجويي استان و ارائه نتايج به اعضاء كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان و بيرخانه كميسيون دانشجويي شاك.

4-جلسات كميسيون دانشجويي شوراي تامين در هر استان با حضور اكثريت اعضاء رسميت پيدا نموده و با رأي مثبت اكثريت اعضاء مصوبات آن معتبر خواهد بود.

5-اعضاء كميسيون در صورت عدم توانائي جهت شركت در جلسه كميسيون مي بايست قبلاً مراتب را به اطلاع دبيرخانه كميسيون برسانند.

6-كليه مكاتبات و پيگيري هاي دبيرخانه كميسيون دانشجويي شتا با ادارات و نهادهاي خارج از استان مربوطه مي بايست از طريق دبيرخانه كميسيون دانشجويي شاك و يا از طريق شوراي تامين استان مربوطه انجام پذيرد.

7-اعتبارات مورد نياز كميسيون دانشجويي شوراي تامين هر استان به پيشنهاد رئيس كميسيون مذكور و تاييد رئيس شوراي تامين استان مربوطه از محل اعتبارات امنيتي استان تامين مي گردد.

 
1395/10/26
Powered by DorsaPortal