دفتر امور سیاسی و انتخابات
جستجو
وظايف دفتر
 

بسمه تعالي

 

شرح وظايف دفتر سياسي ، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري

الف : امور سياسي  

1-   بررسي گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضيان تاسيس حزب ، جمعيت ، انجمن سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور .

2-   نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي اسلامي و ارسال گزارشات در اين مورد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط .

3-     پيگيري و تشكيل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي جهت صدور مجوز هاي لازم .

4-     دريافت و پيگيري درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني .

5-     تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانين و مقرارت مربوطه .

6-     جمع آوري و جمع بندي اخبار و گزارشات سياسي استان و تجزيه و تحليل آن و انعكاس به وزارت كشور .

7-   پيگيري و اجراي برنامه هاي مربوط به نشست هاي مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ سياسي و اجتماعي و فرهنگي بمنظور آگاهي از ديدگاههاي آنان و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .

ب- انتخابات :

1-       پيگيري امور اجرايي و نظارت بر حسن اجراي انتخابات و هدايت مجريان انتخابات در سطح استان .

2-       بررسي مستمر و ارزيابي عملكرد واحد هاي تابعه درخصوص انتخابات و سنجش ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاي اجرايي در حوزه هاي انتخابيه استان.

3-       بررسي طرح هاي واصله از ستاد وزارت كشور و ارائه نظر كارشناسي و همكاري در تهيه و تدوين بخشنامه ها ، شيوه نامه ها و ارسال دستورالعمل هاي انتخاباتي به فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه .

4-        تهيه و ارائه گزارش نوبه اي از روند امور اجرايي انتخابات در سطح استان به مسئولين ذيربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتي واصله با قوانين و آيين نامه هاي انتخاباتي و درصورت لزوم انعكاس كاستي ها به مسئولان مافوق و وزارت كشور جهت رفع نواقص .

5-        برآورد اعتبارات ، نيروي انساني ، وسايل و لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات در استان و اعلام به مسئولين مافوق و وزارت كشور و همكاري با حوزه هاي انتخابيه استان جهت تامين ملزومات برگزاري انتخابات .

6-        پيگيري نواقص و ارائه راه حل براي رفع مشكلات و تنگناهاي فرمانداري هاي تابعه درخصوص برگزاري انتخابات و شركت در گردهمايي ها و جلسات توجيهي مجريان انتخابات .

7-       مطالعه و بررسي شيوه هاي روزآمد و جديد برگزاري انتخابات و ارائه پيشنهاد كارشناسي درخصوص اصلاح قوانين و آيين نامه هاي انتخاباتي به منظور ارائه گزارش كارشناسي به معاون سياسي استاندار و دفتر انتخابات وزارت كشور .

ج- تقسيمات كشوري

1-     بررسي و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهي امور مربوط به ايجاد ، انتزاع ، الحاق ، ادغام ، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و بروز سازي اطلاعات و ارائه و ارسال گزارش توجيهي و تهيه اسناد و نقشه هاي تقسيمات كشوري به وزارت كشور.

2-     بررسي و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحد هاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و ارسال گزارش توجيهي و اسناد و مدارك مربوطه به ستاد .

3-     بررسي و اظهار نظر درمورد تابعيت تقسيماتي نقاط جغرافيايي ، اصلاح حريم و محدوده شهر ها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني و انطباق آن با مرزهاي تقسيمات كشوري با توجه به مستندات موجود .

4-     تهيه ، بازنگري و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و عناوين مرتبط ، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياسهاي مورد نياز و ارائه اطلاعات و نقشه هاي مربوط به تقسيمات كشوري استان به سازمانها ، ادارات ، نهادها و متقاضيان حقيقي و حقوقي .

 د : كميسيون كارگري استان

1-     هماهنگ نمودن كليه ارگانهاي ذيربط و تبيين حدود و وظايف هر يك از آنها در رابطه با مسائل سياسي و امنيتي مراكز كارگري استان .

2-     تصميم گيري هماهنگ در زمينه هاي سياسي و امنيتي مسائل كارگري در حدود اختيارات

3-     بحث و تبادل نظر درمورد مديران كارخانجات و ارجاع آن به كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

4-     مشاوره و راهنمايي مسئولين ذيربط

5-     ارائه پيشنهاد جهت تصميم گيري درمورد شيوه برخورد با اعتصابات و تشنجات در مقاطع مختلف زماني

6-     بررسي و تحليل نارضايتي ها ، معضلات كارخانجات استان و انعكاس آن به مسئولين از طريق كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

7-     هماهنگ نمودن سياستهاي كلي دولت در شرايط مختلف در برخورد با مسائل كارگري در منطقه

8-     هماهنگي در موارد فوق در كليه شهرستانها توسط شوراي تامين استان

9-     جمع آوري تخلفات امور قوق و پيگيري آنها از طريق كميسيون كارگري شوراي امنيت كشور .

ه :كميسيون دانشجويي

1-     بررسي و پيش بيني زمينه هاي وقوع تحركات و بحرانهاي سياسي ، امنيتي و صنفي - رفاهي دانشجويي و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه به شوراي تامين استان و نيز دستگاههاي ذيربط .

2-     ايجاد هماهنگي در ميان كليه نهادها و دستگاههاي ذيربط درخصوص مسائل و بحرانهاي سياسي ، امنيتي و صنفي رفاهي محيط هاي دانشجويي بر اساس مصوبات شوراي تامين استان و وظايف ذاتي دستگاههاي مربوطه .

3-     اتخاذ تصميم و اجراي آن در چارچوب مصوبات شوراي امنيت كشور و شوراي تامين استان به كميسيون مذكور تفويض اختيار نموده باشد .

 

 

 

 

1395/10/26
Powered by DorsaPortal