فرمانداری شاهرود
ENGLISH
شرح وظايف كاركنان

وظايف واختيارات فرماندار

مقدمه :

وظايف واختيارات استانداران وفرمانداران درهشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 24 ماده و16 تبصره مورد تصويب قرار گرفت با عنايت به اينكه برابر ماده 24 مصوبه فوق (كليه وظايف واختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف واختيارات را ( به استثناي مقام شوراي شهر) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند لذا به استناد ماده مزبور وبا استفاده از اختيارات ومسئوليت هاي استانداران ، متن شرح وظايف تغيير يافته وعنوان فرماندار جايگزين استاندار گرديده است .

ماده 1- { فرمانداران } در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي شوراهاي اسلامي شهر وشهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .

تبصره 1- نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند كرد .

تبصره 2  استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور وهيات وزيران مسئول بوده وبه عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف واختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزير كشور پاسخگوست (به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليت هاي مذكور را در مقابل استاندار ووزير كشور عهده دار مي باشد)

ماده 2- وظايف واختيارات {فرمانداران}در قلمرو ماموريت خويش به شرح زير مي باشد:

1- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است .

2- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تامين شهرستان ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

2-1  كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين وساير دستگاههاي اجرايي {شهرستان } موظفند شوراي تامين ودستورات امنيتي { فرماندار} را اجرا نمايند ورويداد هاي امنيتي وسياسي را به {فرماندار} گزارش نمايند با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .

3- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها .

4- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.

5- {پيشنهاد } تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده انتظامي در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانين ودستور العمل هاي مربوطه

6- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ، گذر نامه ووظيفه عمومي

7- جلوگيري از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها وخط مشي هاي مصوب

8- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،كالا وارز

9- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعيت ، استملاك وساير امور مربوط به اتباع ونمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان معاونين ، مهاجرين وآوارگان .

10-    فراهم آوردن موجبات تشكيل وتقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشاركت پذير وسازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين

11-    تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده {فرماندار } مي باشد مانند شوراي آموزش وپرورش ، شوراي حفاظت از منابع طبيعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظيم بازار ، شوراي اداري و... ورعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه

12-   ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس وتوسعه مجامع وتشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي وتخصصي ونظارت بر فعاليت هاي آنها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها ونهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي .

13-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسي وكليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گردد.

14-  انجام مطالعات و{ارائه پيشنهاد در خصوص } تقسيمات كشوري

15-    نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال

16-  ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بانوان وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي يربط ونظارت بر فعاليت هاي آنها

17-    فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد وپيشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگاني بهداشت عمومي ، آموزش عالي وتحقيقات

18-   حفظ وحراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگسترش فرهنگ اصيل اسلامي

19-    هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي

20-    فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي وفقر زدايي

21-   اتخاذ تدابير واعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل ومهار بحران هاي ناشي از حوادث وبلاياي طبيعي از قبيل سيل وزلزله

22-  نظارت بر امور ايثارگران وخانواده هاي معظم شهداء

23-   هماهنگي ونظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي وهماهنگ نمودن امور رفاهي آنان

24- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات

25-  نظارت وبازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده 1 اين مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ونيز نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر وروستا ، شهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور

26-   ارزشيابي عملكردمديران بر اساس مصوبات ودستور العمل هاي مراجع ذي صلاح

27-  فراهم آوردن زمينه همكاري وايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي ، سازمانهاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه

28-    نظارت ومراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني) و درصورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي ويا اعلام مراتب به سازملن و{اداره كل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي

29- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبيعي ومحيط زيست واستفاده بهينه از منابع وامكانات بالقوه وموجود {شهرستان}

30-   شناسايي استعداد هاي منطقه وتعيين نيازمندي هاي {شهرستان} وتصميم گيري ، هماهنگي وهدايت برنامه ريزي ودرخواست بودجه براي {شهرستان} با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چارچوب سياست ها وراهبردهاي توسعه ملي

31-   هدايت وهماهنگي فعاليت هاي بانكي وتعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفيبانكي در چهار چوب سياست ها وبرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور وتشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي وجذب سرمايه هاي محل وسوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني

32-    اجراي ساير وظايفي كه در {شهرستان} از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده {فرماندار} محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري وآمار گيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و...

ماده 8 نصب مديران شهرستان ومسئولين نهاد هاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي ونماينده صدا وسيما توسط مديران كل با هماهنگي { فرماندار} صورت مي گيرد.

تبصره 2 ماده 10  عزل وتغيير روسا ومسئولين ادارات وشهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.

ماده 11- كليه روساي ادارات ويا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

ماده 12  در مواردي كه {فرماندار} حضور رئيس اداره اي را در {شهرستان} در زمان معين ضروري بداند مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور يابد.

ماده 16  {فرماندار} مي تواند در اجراي وظايف واحد هاي اجرايي در {شهرستان} كه به نحوي با برنامه هاي توسعه وسياست هاي عمومي ومسائل امنيتي وآرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكورواستفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه وابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايد.

ماده 17  كليه واحد هاي قضايي در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش وامنيت عمومي {شهرستان} مرتبط مي باشد هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور ووزارت دادگستري تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده 18  كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه {فرماندار}از ماموريت هاي سازماني واقدامات به عمل آمده وآخرين دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد. كليه شوراها ، ستادها ومجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاهها اجرايي در {شهرستان} طبق قوانين ومقررات تشكيل مي گردد زير نظر {فرماندار} فعاليت خواهند نمود.

ماده 19 -  واحد هاي اجرايي {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملكرددوره اي خويش به {فرماندار} مي باشند {فرماندار} مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحد هاي {شهرستاني} گزارش امور مربوطه را دريافت نمايد.

ماده 22  به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف وافزايش قابليت ها كارايي دستگاههاي اجرايي وتحقق سياست هاي عمومي وبرنامه هاي توسعه در {شهرستان} شوراي اداري شهرستان به رياست {فرماندار} تشكيل مي گردد تركيب ، وظايف ، اختيارات، ونحوه كار شوراي مذبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كهتوسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده 23  انجام مراسم تشريفات ( استقبال ، پذيرايي ، مشايعت) از مقامات عالي رتبه داخلي وخارجي كه رسما به {شهرستان} سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد.

وظايف و اختيارات فرماندار
1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .
2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابرمقررات رفتار خواهد شد .
5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .
9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
10- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
13- تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
14- ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاب هايي كه به موجب قانون برگزار مي گردد .
16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوري .
17- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال .
18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات .
20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
21- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي .
22- فراهم اوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقر زدايي .
23- اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .
24- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا ء .
25- هاهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .
26- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات .
27- نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .
28- ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .
29- فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي ، سازمان هاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
30- نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .
31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
32- شناسايي استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
33- هدايت و هماهنگي فعلليت هاي بانكي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .
34- اجراي ساير وظايفي كه در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري ، سرشماري و آمارگيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و ...
35- نصب مديران شهرستان و مسئولين نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران كل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد .
36- چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذي ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود
37- عزل و تغيير روسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .
38- كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .
39- در مواردي كه فرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .
40- فرماندار مي تواند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .
41- كليه واحدهاي قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد ، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
42- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه فرماندار از ماموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .
43- كليه شوراها ، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .
44- واحدهاي اجرايي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .
45- به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها ، كارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد . تركيب ، وظايف ، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
46- انجام مراسم تشريفات (استقبال ، پذيرايي ، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي كه رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .
آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بنا به مراتب فوق همان گونه كه ملاحظه مي شود وظايف فرماندار از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و با عنايت به اين امر بديهي است كه فرماندار براي ايفاي مسئوليت هاي مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشي از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداري ها و واحدهاي مختلف فرمانداري از جمله امور اجتماعي و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دايره عمران ، تعزيرات آرد و نان ، دفتر سياسي و حراست ، اداري و مالي و روابط عمومي انجام مي گيرد كه ذيلا قسمت هايي از وظايف واحدهاي فرمانداري تشريح مي شود :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معاونت
معاون فرماندار علاوه بر اين كه در غياب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملكرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد .

الف ) نظارت و بازرسي :
1- تشكيل جلسات ماهانه با هماهنگي فرماندار
2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
3- اعمال نظارت ويژه بر عملكرد كميته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه
4- تماس هاي حضوري و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
5- ايجاد هماهنگي بين ادارت و بخش داري هاي تابعه
6- پيگيري عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها
7- دبير جلسه شوراي اداري
8- پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و كاركنان فرمانداري
ب ) امور اجتماعي :
1- جلب اعتماد مردم به مسئولين از طريق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان
2- پيگيري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم
3- برگزاري ملاقات هاي عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار
4- تشكيل جلسات مختلف و پيگيري مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادي :
1- ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد كارخانجات و واحدهاي زير بنايي .
2- بررسي طرح هاي پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي
3- تلاش در ايجاد شركت هاي تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگي و آموزشي :
1- اعمال سياست هاي عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي
2- تشكيل جلسات مربوطه در اين راستا
3- پيگيري ايجاد مراكز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار
4- پيگيري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...
5- پيگيري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دفتر فرماندار
1- تنظيم اوقات ملاقات و ارتباط تلفني با توجه به اولويت ها و با هماهنگي مدير واحد
2- پاسخگويي و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
3- راهنمايي ارباب رجوع
4- جلوگيري از اعمال تبعيض در بين مراجعان
5- رعايت اولويت ها در تنظيم جلسات
6- پيگيري نامه ها تا حصول نتيجه
7- ارجاع كارها قبل از وقت اداري به واحدها
8- در جريان قرار دادن فرماندار از وقايع مهم
9- دسته بندي و مرتب كردن نامه ها و تحويل به فرماندار و معاونت
10- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حراست
1- پيگيري در مورد صدور كارت شناسايي و تردد جهت پرسنل
2- برقراري كشيك حفاظتي جهت انجام امور اداري
3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستي
4- هماهنگي با حراست استانداري
5- همكاري و پيگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه كاركنان
6- جمع آوري اطلاعات در خصوص كاركناني كه خدمت و ارزيابي كار آنان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است
7- بررسي و پيگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح
8- اقدام لازم به منظور پيشگيري از امكان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده
9- تنظيم سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم در جهت رعايت مقررات
10- انجام كليه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
11- سركشي از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسايي ها به مافوق
12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
13- تشكيل جلسات مسئولين دواير فرمانداري و بخشداري ها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرح وظايف كارشناس فناوري اطلاعات :
1- مديريت سايت فرمانداري رزن
2- ارائه طرح هاي به كارگيري و توسعه فناوري اطلاعات
3- ايجاد، مديريت (از جمله ايمن سازي، تهيه نسخه پشتيبان و ...)
4- ارائه خدمات ارتباطي شبكه هاي رايانه اي فرمانداري و بخشداريهاي تابعه شهرستان
5- تامين و تهيه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز از طريق بهره گيري از بخش خصوصي
6- هدايت پشتيباني هاي فني سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد استفاده
7- تهيه گزارش هاي عملكرد برنامه اي ماهانه
8- انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دفتر سياسي
1- انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بي سيم و تلفن
2- بررسي نامه ها و مطالب و انتقادهايي كه از جانب نمايندگان مجلس مطرح و يا مكاتبه مي شود
3- طرح و تعقيب دعاوي كيفري مربوط به فرمانداري
4- رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي
5- بررسي و پيشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين
6- رسيدگي به موارد ارجاع شده از سوي فرماندار و معاونت
7- مطالعه و بررسي و اتخاذ تدابير عملي به منظور ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي و تجهيز و تقويت آن
8- پيش بيني هاي لازم براي تشكيل جلسه مربوط به كشف و جمع آوري اسلحه و مهمات و وسايل ارتباط جمعي غير مجاز (بي سيم و ...)
9- مراقبت در حسن اجراي مقررات وظيفه عمومي
10- پيگيري امور مربوط به تابعيت و شناسنامه و طرح نتيجه در جلسه شوراي تامين
11- جمع آوري اخبار و شايعه منطقه و گزارش به مافوق
12- تنظيم گزارش و جمع آوري اطلاعات سياسي انتظامي و اجتماعي در مورد مشكلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي ، طايفه اي و كارگري و غيره
13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه هاي انتظامي و ارائه راه ها و پيشنهادات در اين خصوص
14- تهيه صورتجلسات شوراي تامين شهرستان و پيگيري مصوبات مربوطه
15- تهيه صورتجلسات كميسيون قاچاق ، سرقت و كميته امنيتي انتخابات و پيگيري مصوبات مربوطه
16- ارائه پيشنهادات و راه حل هاي ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و امنيتي
17- تشكيل جلسه كميسيون مواد مخدر و پيگيري مصوبات
18- پيگيري امور مربوط به تشكل هاي سياسي
19- جمع بندي و شناسايي وقايع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
20- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روابط عمومي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
1- جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري
2- بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري
3- ترتيب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين
4- همكاري در برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها
5- ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات
6- همكاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي
7- انجام امور انتشاراتي و چاپي فرمانداري
8- ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه
9- در صورت تامين اعتبار اداره كتابخانه فرمانداري
10- همكاري در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
11- انجام امور سمعي و بصري فرمانداري
12- تهيه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
13- ارائه تحليل و گزارش نهايي براي مراسم و بيان مشكلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
14- تهيه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاري دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق
15- حضور در ميان جامعه شهري و روستايي و آگاهي از مشكلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگي و ورزشي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق
17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
18- همكاري در زمينه تشكيل جلسات شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان
19- تهيه بولتن و جمع بندي سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف
20- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
ارزيابي عملكرد
همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن
اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
احصاء فرم هاي تكميل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دستگاه
همكاري و هماهنگي با شوراي (يا كميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات
بررسي برگه هاي تكميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري
پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي عملكرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد
دريافت برگه هاي تكميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط
بالا
وظايف بازرسي
تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
تهيه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملكرد واحدهاي مختلف
برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
تجزيه و تحليل عملكرد واحدها ، مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده
كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه
آموزش و توانمندسازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش دستگاه
اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملكرد كاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط
بالا
وظايف پاسخگويي به شكايات
دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه
بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور
پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان
جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد
پيگيري از نتايج گزارش هاي تهيه شده
پيگيري براي ارسال پاسخ به شاكيان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كارشناس اداري و مالي
1- نگاهداري و تنظيم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانكي
2- تنظيم صورت تعهدات و ديون و تهيه دفاتر مربوط به حساب هاي بانكي و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزينه ها
3- همكاري و ارائه گزارش در خصوص تهيه بودجه
4- تهيه ليست حقوق و مزاياي كاركنان و ... پرداخت هزينه هاي مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
5- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداري و بخشداري ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون
6- مراقبت در انجام امور پرسنلي و اداري و پيگيري در زمينه صدور احكام استخدامي كاركنان و پرونده هاي استخدامي و داوطلبان استخدام
7- اقدام در مورد دفتر هيات تخلفات اداري و ابلاغ و اقدام در اجراي احكام و رسيدگي در مورد دعاوي استخدامي
8- رسيدگي و اقدام در مورد بازنشستگان
9- انجام امور مربوط به انتقالات
10- پيگيري احكام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر
11- پيگيري ترفيعات و تغيير گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهاي فرمانداري
12- بررسي در مورد حائزين شرايط براي انتصاب به پست هاي بلا تصدي و ارائه پيشنهادهاي لازم
13- رسيدگي به حساب هاي تنظيمي واحدها و بخشداري ها
14- ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب به واحدها
15- رسيدگي به كليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن كارهاي انجام شده طبق قرارداد
16- تهيه و تنظيم نمونه هاي مكاتباتي
17- نظارت بر نحوه انجام وظيفه نيروهاي خدماتي
18- تنظيم احتياجات پرسنلي سالانه و.احدها و نيازمندي هاي فرمانداري و بخشداري ها
19- تهيه اطلاعات و آمارهاي پرسنلي
20- انجام بررسي هاي لازم در زمينه چگونگي تامين رفاه كاركنان
21- تهيه و تنظيم امور مربوط به بيمه بهداشتي و درماني كاركنان
22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمي كه در انبار نگهداري مي شود
23- پيشنهاد پست هاي جديد به تناسب كارهاي جديد
24- تهيه و تنظيم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري
25- تهيه ليست كشيك كاركنان
26- معرفي كاركنان جهت شركت در كلاس هاي توجيهي و آموزش كوتاه مدت
27- تشكيل جلسات شوراي كاركنان و پيگيري مصوبات
28- امور مربوط به نقليه فرمانداري و پيگيري تجهيزات و تاسيسات ادارذي و پيش بيني نيازمندي هاي سالانه
29- نظارت بر حضور و غياب كاركنان
30- اقدام لازم در جهت تعمير وسايل و لوازم اداري
31- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امور اجتماعي و انتخابات
1- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي شهرستان
2- تعيين اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه
3- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه زراه حل هاي مناسب براي رفع آن ها
4- بررسي و ريشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي
5- ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي
6- بررسي و ايجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
7- بررسي شكايات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها
8- پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي
9- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات
10- برآورد اعتبارات ، نيروي انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات
11- تهيه شناسنامه انتخاباتي
12- شناسايي و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و كنترل انتخابات به فرماندار
13- استخراج نتايج آمارهاي مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم
14- تكميل پرونده هاي انتخاباتي و ارسال آن ها به استان
15- مطالعه و بررسي و انجام امور مربوط به تقسيمات كشوري در شهرستان
16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاري محلات شهر و تقسيمات كشوري
17- تنظيم شناسنامه روستا حاوي اطلاعات مذكور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي
18- تهيه گزارش از كارهاي انجام شده در روستاها و پيگيري مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه
19- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا
20- دبير جلسات شوراي اجتماعي ، شوراي بهداشت ،‌شوراي پشتيباني سواد آموزي ، كميته امور بانوان و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات
21- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دايره عمران
1- تشخيص نيازمندي هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت كشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها
2- بررسي و مطالعه و همكاري در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان
3- هماهنگي و همكاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر كارهاي شهرداري
4- مطالعه و ارائه پيشنهاد در خصوص برنامه هاي مديريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار
5- تماس با سازمان مديريت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها
6- همكاري با مسئولين ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها
7- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري و ...
8- گزارش پيشرفت عمليات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها
9- بازديد به هنگام و نظارت دقيق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات
10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزيع معادن شن و ماسه
11- نظارت و پيگيري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همكاري با كارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر
12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هايي كه نقص دارند و كنترل ميزان مصالح مصرف شده
13- تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات
14- پيگيري امور مربوط به منازل سازماني
15- پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهر
16- بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضاء كميته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت
17- تشكيل جلسه كميته برفروبي و پيگيري مصوبات
18- بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد
19- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي شهرستان از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها
20- همكاري در زمينه برنامه ريزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها
21- بررسي در مورد منابع درآمد شهرداري به منظور ارائه خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودكفاي آن ها
22- بازرسي از خدمات عمومي در سطح شهر و روستا و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط
23- تعيين اولويت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات
24- بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها
25- نظارت بر كار شهرداري و مراقبت در امور راهنمايي و رانندگي و اتوبوسراني و تاكسيراني و شركت حمل و نقل
26- انجام امور مربوط به بخش كشاورزي ، صنايع ، ترافيك ، اصناف ، كميسيون نظارت ، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار
27- پيگيري امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سركشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان
28- ارائه آمارها و جمع بندي نيازمندي هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان
29- انجام كليه امور مربوط به تسويه حساب ها با فروشندگان و عاملين
30- جمع بندي توزيع مايحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشكلات موجود در اين زمينه
31- انجام امور مربوط به طرح تكريم ارباب رجوع
32- پيگيري امور مربوط به اشتغال و تشكيل كميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري
33- پيگيري امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان
34- جمع آوري آمار و امكانات رفاهي و خدماتي ، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا
35- آمار روستاهاي فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
36- تهيه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
37- تهيه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهري و روستايي
38- رسيدگي به امور اصناف و اتحاديه هاي ذي ربط
39- جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت توزيع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولين ذي ربط
40- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
 
 
 
1395/10/16

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal